Föli erbjuder en avgiftsfri 30-dagars period åt dem som ansöker om skolresestöd

04.08.2020 08:57

Föli erbjuder en avgiftsfri 30-dagars period åt dem som ansöker om skolresestöd

De som studerar i gymnasium och yrkesutbildning kan ansöka om skolresestöd för kostnaderna av sina dagliga skolresor. I Föli-området alltså Åbo, S.t Karins, Lundo, Reso, Rusko och Nådendal, får man stöd, om skolresan i en riktning är över 10 km.

Föli erbjuder en avgiftsfri 30-dagars period åt dem som ansöker om skolresestöd. Normalt är priset för ett 30 dagars skolresekort 38 euro. Man får en avgiftsfri månad en gång per läsår.

Skolresestödet söks med Fpa:s blankett. Blanketten lämnas i skolans kansli, varifrån eleven får ett köpintyg för Föli-kortet. Eleven ska meddela om möjliga ändringar, som påverkar principerna för beviljandet av skolresestödet. Exempelvis om eleven under läsåret flyttar till en annan adress och skolvägen förkortas till  under 10 kilometer, så ska detta meddelas till Fpa och Åboregionens kollektivtrafiks kontor (joukkoliikenne(a)turku.fi).

 
Bra att veta om skolresestödet!

I Föli-området är biljetterna så förmånliga, att elevens självrisk inte överstigs. Fpa betalar därför ut stöd till organisatören av skolskjutsar. Beräkning av skolskjutskostnader baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning (14.6.2012/428). Fpa:s utbetalade stöd beror på skolresans längd, och skolresestödet som debiteras av Fpa tilldelas som kommunernas inkomst enligt elevens hemkommun. I praktiken hjälper alltså Fpa:s stöd kommuner att organisera förmånlig kollektivtrafik bl.a. till elevernas behov, och därför är det önskvärt, att alla som är berättigade till stödet ansöker om Fpa:s stöd.

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion beslöt den 21.05.2014 §108 att skapa ett skolresekort, vars erhållning förutsätter studier i yrkesskola eller gymnasium. Skolresekortet är ett periodkort för 30 dagar och dess pris är 38 euro.

Rekommendera