Ärenden som tas upp till behandling i kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

15.01.2021 11:31

Ärenden som tas upp till behandling i kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion sammanträder onsdagen den 20 januari 2021. På årets första möte behandlas bland annat utlåtandet om regeringens proposition gällande nationellt tillämpande av EU:s direktiv om rena fordon.

Utkastet till proposition är i linje med den regionala kollektivtrafikens mål

Nämnden behandlar utlåtandet om utkast till regeringens proposition om lag gällande miljö- och energieffektivitetskrav vid fordons- och trafikserviceupphandlingar. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens utlåtande gäller den del av lagstiftningen som rör bussar. Lagen är avsedd att träda i kraft 2.8.2021. I propositionen föreslås att en ny lag gällande miljö- och energieffektivitetskrav vid fordons- och trafikserviceupphandlingar ska fastställas. Med lagen strävar man efter att inom de offentliga upphandlingarna främja minskade utsläpp genom att öka andelen fordon med noll- eller låga utsläpp.

I lagpropositionen föreslås att 15 procent under den första upphandlingsperioden och 25 procent under den andra upphandlingsperioden ska bestå av utsläppsfria, det vill säga i praktiken helt eldrivna bussar, inom det område som består av Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Rusko kommuner. Lagutkastet styr en övergång till elbussar och till exempel användningen av biodiesel. Fölis trafik elektrifieras i rask takt, när 40 nya elbussar tack vare de nya trafikeringsavtalen tas i trafik sommaren 2021.

 Den andel utsläppsfria bussar som anges i lagutkastet uppfyller stadsregionens kollektivtrafikmyndighetens egna mål och planer i Åbo stadsregion. Lagförslaget är även i linje med Åbo stads och stadsregionens miljömål. Åbo stads mål är att vara kolneutral senast år 2029. Därefter är Åbo stads mål att vara den första klimatpositiva staden i Finland, det vill säga en stad som kyler ner atmosfären. 

 

Mötets föredragningslista.

 

Rekommendera

Nyheter

16.02.2021 13:48
Från och med måndagen den 1 mars kan man inte längre ladda resekort på Fölis bussar.
05.02.2021 12:21
På mötet behandlas bland annat gallring av nattrafiken och den sena kvällstrafiken.